Zaradi volitev niso dvignili cene

Cerkno, 29. novembra 2019

Damijan Bogataj

Člani sveta Občine Cerkno na sinočnjem rednem zasedanju niso potrdili višjih cen za zbiranje, odvažanje in odlaganje komunalnih odpadkov. Zataknilo se je ob pojasnilu, da so v popravljeno ceno vključene tudi terjatve, ki jih je imela komunala do podjetja SGI. Od komunale so občinski svetniki zahtevali dodatna pojasnila.

december2.jpg
11.jpg

Razloge za dvig cen zbiranja odpadkov je cerkljanskim svetnikom predstavila vodja področij vodovod, odpadki in kanalizacija Mateja Rejc. Veljavna državna uredba za oblikovanje cen komunalnih storitev predvideva, da se ob koncu določenega obdobja stroški za izvajanje dejavnosti poračunajo za nazaj in na osnovi novih podatkov se oblikujejo nove cene. Tak model je na primer uveljavljen tudi pri plačevanju električne energije ali vodarine. 

tabela1.JPG

Tabela predlaganih in obstoječih cen komunalnih storitev

Komunala Idrija je pred občinske svetnike v Cerknem postavila elaborat, ki je vključeval poračun za dve koledarski leti za nazaj in predlog novih cen. Te naj bi bile s sprejetjem sklepa na svetu občine korenito višje. V novih cenah pa bi bile poračunane razlike med akontacijami, ki so jih plačevali občani, in realnimi stroški za pretekli dve leti. Na komunali nove višje cene utemeljujejo z višjo amortizacijo smetarskih vozil in novimi stroški, ki so nastali z najemom zabojnikov in prevozov odpadkov do prevzemnika Snaga Ljubljana. Višji so tudi stroški dela in vozil, ker se po novem porabljen čas natančno meri. 

Dodatni so tudi stroški zaradi odvažanja zelenega odreza in odpadnega lesa ter zaradi vključitve stroškov vzpostavitve sistema v končno ceno storitev. V zbirnik teh stroškov so dodali še neizterjane zneske, ki jih je podjetje SGI občanom zaračunalo za odvažanje odpadkov. Občani so položnice plačali, a podjetje SGI, kot upravnik stanovanj na območju občine Cerkno, denarja ni nakazalo komunali. Te terjatve naj bi po neuradnih podatkih znašale okoli 15.000 evrov.  

Mateja Rejc

cerkno-28-9-018.jpg

V razpravi po predstavitvi predloga novih cen se je zataknilo ob vprašanju, zakaj so na komunali v novo ceno vključili tudi izterjavo neplačanih računov s strani podjetja SGI. Soglašali so s podatki, ki so bili osnova za oblikovanje nove cene, a so terjali tudi pojasnilo, zakaj lansko leto ni bilo rednega poračuna. 
Člani občinske uprave in predstavnica komunalnega podjetja občinskim svetnikom teh »skrivnosti« niso znali pojasniti niti po prekinitvi zasedanja. Zato so v nadaljevanju kar po telefonu poklicali direktorja komunale Bena Fekonjo, ki pa zbranih na zasedanju občinskega sveta očitno ni znal prepričati. Glede terjatev do podjetja SGI je zatrdil, da so bili pri izterjavi uspešni in da so preko sodišča ves denar, ki ga je za zbiranje odpadkov podjetje pobralo, a ne tudi nakazalo komunali, izterjali. Zato naj bi pri poračunu za leto 2017 ta sredstva v višini dobrih 15.000 evrov knjižili v breme in leto kasneje v izredne prihodke.

svet-cerkno-29-11-019-2.jpg

Na predlog župana Gašperja Uršiča so svetniki soglašali s prekinitvijo obravnave te točke. Komunala bo morala do nadaljevanja obravnave te točke na decembrskem zasedanju na občino poslati kopije revizijskih zapisnikov, iz katerih so razvidne ugotovitve revizorjev glede vključevanja terjatev do podjetja SGI v ceno komunalnih storitev za leto 2017. 

Beno Fekonja

Nekdanji župan Jurij Kavčič je ob robu zasedanja trdil, da v času njegovega vodenja občine komunala ni predložila predloga za redni dvig cen. V elaborat, ki sedaj spremlja predlog za podražitev komunalnih storitev, pa so na upravi komunale zapisali, da »bi morali povišanje obravnavati že leta 2018, vendar zaradi trajanja lokalnih volitev to ni bilo mogoče«. Vsi občinski svetniki so očitno gradivo prebrali površno ali pa namerno prezrli to navedbo v upanju, da jim bo ta spregled omogočil zavlačevanje s potrjevanjem višjih cen. Ker pa komunala vse stroške z izvajanjem zbiranja, ločevanja in odvažanja odpadkov za občino Cerkno spremlja na ločenih stroškovnih mestih, bodo občani občine Cerkno prej ali slej morali sami poravnati realne stroške. 

Jurij Kavčič

tabela2.JPG

Tabela stroškov zbiranja odpadkov od 2017 do 2019

Komunala v Idriji pa nima težav le s poplačilom že opravljenih storitev ampak tudi zaradi prenizkih cen v tekočem poslovanju. Iz analize poslovanja je namreč moč razbrati, da bo komunala tudi letošnje koledarsko leto sklenila z izgubo. V deležu, ki se nanaša na občino Cerkno, bo ta po predvidevanjih znašala okoli 35.000 evrov. Občani občine Cerkno pa bodo storitve komunale, zaradi zavlačevanja s sprejetjem poračunov cen za pretekla leta, skoraj celo koledarsko leto 2019 plačevali po cenah iz leta 2016.