|

Upravna enota rešuje nujne primere

Objavljeno: 20. 4. 2020 ob 14:15 - Avtor: spletno uredništvo

Gostja današnje oddaje Aktualno v studiu Idrijskih novic je bila načelnica idrijske upravne enote mag. Vanja Močnik Raspet. Upravna enota tudi v času epidemije skrbi za to, da so vsi najnujnejši upravni postopki za občane izpeljani. Načelnica je v pogovoru z urednikom Damijanom Bogatajem predstavila delovanje oddelkov in občanom predlagala najkrajše poti do želenih dokumentov.

vanja-mocnik-raspet-20-4-2020-2.jpg

Upravna enota Idrija skrbi za izvajanje upravnih postopkov za območje občin Idrija in Cerkno. Ob razglasitvi epidemije so uslužbenci svoje delo prilagodili zaostrenim zdravstvenim razmeram in delo organizirali tako, da je kar se da najbolj poskrbljeno za varnost tako uslužbencev kot tudi občanov, ki prihajajo na urad. Prvi nasvet pa še vedno velja - občani naj pred odhodom v poslopje upravne enote pokličejo po telefonu ali pa pišejo na elektronski naslov. V povratnih informacijah bodo dobili vsa potrebna navodila, kako se lahko po najkrajši poti uredi njihov upravni postopek.
Mag. Vanja Močnik Raspet je povedala, da je vlada podaljšala veljavnost vozniških dovoljenj, ki potečejo od 18. marca do 17. maja, do 17. junija, kar pa velja za ozemlje Republike Slovenije. Za navedena vozniška dovoljenja ni potrebno podaljšanje, saj se na podlagi odloka šteje, da so izpolnjeni vsi pogoji za udeležbo voznika v cestnem prometu. 

vanja-mocnik-raspet-20-4-2020-1.jpg

Upravne enote od ponedeljka, 20. aprila, dalje ponovno izvajajo vse postopke v zvezi z registracijo vozil (npr. podaljšanje prometnega dovoljenja, odjava vozila, sprememba lastništva, …) ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov. Dodati je potrebno, da za vozila, ki jim je potekla veljavnost prometnega dovoljenja med 17. marcem in 17. majem, velja, da imajo podaljšano veljavnost prometnega dovoljenja do 19. junija. 
Da bi lahko stranke v čim večji meri oddajale vloge ter varno urejale svoje zadeve preko spleta, pogosto potrebujejo digitalno potrdilo, zato tudi vloge za izdajo digitalnega potrdila večkrat obravnavajo kot nujne naloge. Poudariti pa velja, da je vlogo za digitalno potrdilo mogoče oddati po predhodnem naročilu le osebno na upravni enoti zaradi pomembnosti identifikacije stranke. 
Matični urad posluje tudi v času razglašene epidemije, saj je potrebno v matični register vpisati vsa matična dejstva, nastala na območju upravne enote. Trenutno se kot nujne naloge smatrajo vpisi smrti in rojstev, saj je veliko pravic vezanih na vpis teh dejstev v register. Se pa do nadaljnjega ne izvajajo poroke. Nekateri pari, ki so imeli določen datum poroke v maju, so si že rezervirali kasnejši termin.

navednice-modre.jpg

Rada bi posebej izpostavila, da moramo glede na okoliščine posameznega primera presoditi ali gre za nujni postopek ali ne. Zato bi prosila, da se občani, ki bi želeli opraviti kakršnokoli upravno storitev, na nas obrnejo telefonsko ali po elektronski pošti in skupaj bomo našli primerno rešitev.

Upravna enota izvaja tudi številne postopke na področju tujcev. Veliko teh je uvrščenih v skupino nujno, saj so ti postopki vezani tudi na pravice, kot je zdravstveno zavarovanje in podobno. Stranke oziroma delodajalci lahko oddajo vlogo za pridobitev oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje po pošti, elektronsko ali preko e-uprave. Vsekakor pa strankam svetujejo, da predhodno pokličejo na telefonsko številko, saj je potrebno individualno presojati vsako vlogo posebej ter se odločati o njeni nujnosti. Upravna enota osebne izkaznice in potne liste izdaja le v nujnih primerih, saj zakon za to določa obvezno prisotnost stranke.
Na upravni enoti v Idriji urejajo tudi postopke v zvezi s stalnim in začasnim bivališčem. Občani lahko vloge oddajo preko e-uprave z digitalnim potrdilom, v času epidemije pa tudi brez digitalnega potrdila, saj se identiteta ugotavlja na drugačen način, ne izkazuje se z digitalnim podpisom, po elektronski pošti ali po navadni pošti. Vlogi mora stranka priložiti dokazilo, da ima pravico prebivati na naslovu, kjer prijavlja začasno ali stalno prebivališče. To lahko dokazuje z izjavo o lastništvu ali solastništvu, najemno pogodbo oziroma s soglasjem lastnika ali vsaj enega solastnika. Zaradi povečanega števila teh postopkov za dokazovanje prijave začasnega ali stalnega prebivališča zadostuje tudi dokazilo o oddani vlogi in dokazilo o pravici prebivanja na določenem naslovu. 

vanja-mocnik-raspet-20-4-2020-5.jpg

Vojnim veteranom, žrtvam vojnega nasilja in vojnim invalidom se prejemki redno izplačujejo. Obravnavajo pa tudi nove vloge, saj se smatrajo kot nujne, ker vplivajo na premoženjski položaj upravičencev, zato o njih hitro odločijo. Med take sodijo na primer veteranski dodatki in pravica do zdravstvenega zavarovanja. Tudi vloge invalidov za tehnične pripomočke se obravnavajo kot nujne.
Upravna enota nemoteno izdaja vrednotnice za osebno dopolnilno delo, predvsem za izdelovanje in prodajo izdelkov domače obrti. Med osebna dopolnila dela pa sodijo, med drugim, tudi pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju, pomoč pri kmetijskih delih ter nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč.
Postopki s področja prometa s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami načeloma ne spadajo pod nujne zadeve. Med slednje pa spadajo predvsem izdaja dovoljenj za dopolnilne dejavnosti, kot so predelava, prodaja, izvajanje strojnih storitev, vzreja in predelava vodnih organizmov ter posamezni primeri vpisa v register kmetijskih gospodarstev. Glede urejanja drugih podatkov v registru kmetijskih gospodarstev pa je potrebno izpostaviti, da je do nadaljnjega prekinjeno urejanje gerkov na upravni enoti. Prav tako ni možno oddati subvencijske vloge pri kmetijskih svetovalcih na KGZS. Prvotni rok za oddajo zbirnih vlog, ki se izteče 6. maja, pa naj bi bil podaljšan do 15. junija 2020, vendar mora o tem odločati Evropska komisija, o čemer bodo kmetijski svetovalci in upravne enote svoje stranke obveščali.
Postopki za izdajo gradbenih dovoljenj so po 13. marcu zastali. Kot je potrdila načelnica mag. Vanja Močnik Raspet, se sedaj delo na tem oddelku nadaljuje, saj so poskrbeli za varnost zaposlenih. Tako se nadaljuje s pregledom projektne dokumentacije, pravice graditi ter z ugotavljanjem dejanskega stanja v posameznih zadevah, saj se zavedajo stiske, v kateri so se znašli investitorji v času razglašene epidemije. Prav tako ni zanemarljiv vpliv neizdaje gradbenih dovoljenj na gradbeništvo, gospodarstvo ter posledično tudi na ohranjanje delovnih mest v gospodarstvu.

Več in podrobneje pa v videoposnetku oddaje.