DEDIŠČINA

Stara Mejca skriva botanične zaklade

Objavljeno: sreda, 20. 10. 2021 ob 13:16 | Avtorica besedila: Anka Rudolf

Mejca je idrijski prostorček sprostitve, je poligon športa željnih, pribežališče mladih družin, ki v svojih skopo odmerjenih prostih uricah tu preživljajo čas s svojimi malimi nadebudneži. Mejca je idrijski športni objekt in kraj druženja. A nedaleč stran proti Podroteji je še njena sestra – Stara Mejca. Mar to pomeni, da je starejša, da jo je nadomestila ta pod jaškom Kajzer? Morda. Zdaj je Stara Mejca košček prave divjine na robu mesta na vstopu v Krajinski park Zgornja Idrijca.

stara-mejca-20-10-2021.JPG

Pred 90 leti so Italijani na robu Stare Mejce zgradili monumentalen zid in tankovski jarek. Objekt je sodil v sklop obrambnih vojaških linij, s katerimi naj bi ščitili Idrijo pred vojaškim napadom z vzhoda. Uspela sem izbrskati le to, da je bilo na tem prostoru prvo idrijsko nogometno igrišče med leti 1906 in 1910, ko so se nogometaši selili na prejnutarski travnik. Brcali pa so tam tudi kasneje, ko so gradili sedanji stadion pri Likarci, enako tudi idrijski gimnazijci med urami športne vzgoje še v šestdesetih letih. Tam je bilo tudi prvo idrijsko igrišče za tenis.

Izpod vodnega kanala Rake se v Staro Mejco stekajo potočki. Čeprav je urejenih nekaj propustov do Idrijce, je tukaj zdaj v precejšnjem delu mokrišče.

Čisti izviri ustvarjajo pravi naravni biser. Mokrišča so območja, na katerih občasno ali stalno zastaja voda. Zaradi njihove gospodarske nekoristnosti so eden izmed najbolj ogroženih ekosistemov na svetu. So zelo občutljivi in izredno dinamični sestoji s čisto posebno združbo rastlin in živali, prilagojenimi na visoko vlažnost in kislost prsti. Mokrišča združujejo značilnosti vodnih in kopnih ekosistemov, ki se med seboj stikajo, so med seboj povezani in se prepletajo. Zaradi tega je v mokriščih rastlinski in živalski svet tako zelo poseben.

stara-mejca-20-10-2021-3.jpg
stara-mejca-20-10-2021-2.JPG

Staro Mejco so botanično popisovali sodelavci Biološkega inštituta ZRC SAZU leta 2011, v okviru raziskav rastlinstva ob Idrijci od njenega izvira do izliva v Sočo. Popise je naredil Igor Dakskobler in jih deloma ponovil letošnjo jesen. Na podlagi teh popisov sklepamo, da v Stari Mejci uspeva vsaj 230 praprotnic in semenk, med njimi jih je 14 naravovarstveno pomembnih, ki so zavarovane ali pa na rdečem seznamu, kar je zavidljivo velika številka za tako majhno površino.

Od zavarovanih rastlin v Stari Mejci uspeva kar šest vrst iz družine kukavičevk: Fuchsova prstasta kukavica, mesnordeča prstasta kukavica, navadni kukovičnik, jajčastolistni muhovnik, širokolistna močvirnica in navadna močvirnica. Druge zavarovane vrste so mali zvonček, pomladni veliki zvonček, rumena maslenica, brstična lilija, turška lilija, črni teloh, blagodišeči teloh in šmarnica. Med rastlinami z rdečega seznama v Stari Mejci rastejo Shuttleworthov rogoz, ozkolistni munec, dlakavi mleček, rumena maslenica in črna čmerika. Na rdečem seznamu je tudi črno grozdičje, toda v Stari Mejci najbrž nima naravnega nahajališča, temveč se je tja razširilo z vrtov, kjer ga gojijo.

Videz Stare Mejce je zelo prvinski, tu je prava divjina. Jeseni pokrajino krasijo mnoge redke močvirske trave in šaši, slednjih je šestnajst vrst. Se je pa v to pisanost priteplo tudi nekaj tujerodnih invazivnih vrst, kar šest: žlezava nedotika, kanadska zlata rozga, orjaška zlata rozga, navadna ambrozija, japonski dresnik in robinija. Med močvirskim svetom in vodnim kanalom Rake raste tudi visoki pajesen, zato je samo vprašanje časa, kdaj se bo naselil tudi nižje.

Prof. dr. Jože Čar pravi, da je tudi geologija zanimiva, nastanek in dogajanje v Stari Mejci pa komplicirano. Seveda je zelo pester tudi živalski svet, ki mu celovite pozornosti ni namenil še nihče. O srečanju z redkim polžkom jantarko in ptičjim metljajem je pisala Marija Bavdaž v Idrijskih razgledih. Čaka nas še mnogo raziskovalnega dela.

V svetovnem merilu so mokrišča najbolj ogroženi ekosistemi, zato si zaslužijo posebno pozornost in varstvo. Varovani so z Ramsarsko konvencijo - medvladnim sporazumom, ki zagotavlja mednarodno sodelovanje pri ohranjanju funkcij mokrišč in biotske raznovrstnosti. Pri nas jih varuje še omrežje Natura 2000. Območje Stare Mejce pa je zavarovano tudi v okviru Krajinskega parka Zgornja Idrijca. Zgornja Idrijca je območje rek Idrijce in Belce s pritoki in okolico, ki je zaradi posebnih geoloških, geomorfoloških, hidroloških in botaničnih posebnosti ter visoke stopnje naravne ohranjenosti od leta 1993 razglašeno za krajinski park. Mokrišče Stara Mejca je njegov zelo poseben del.