Spet motna voda v Ledinah

Idrija, 5. novembra 2019

Damijan Bogataj

Komunala Idrija je spet objavila navodilo o obveznem prekuhavanju vode iz javnega vodovoda v Ledinah. Ukrep bo v prihodnjih dneh prizadel okoli 400 prebivalcev, ki živijo na območju od Ledin do Razpotja in Vrsnika.

voda---5-11-019-2.jpg

fotografija je simbolična

Upravljavci vodovoda v Ledinah se z motno vodo srečujejo že vrsto let. Javni vodovod se napaja iz okoli 100 metrov globoke vrtine, iz katere pa ob začetku delovanja niso črpali motne vode. Kakovost te pa se iz leta v leto slabša. Ob domala vsakem hujšem deževju je voda iz te vrtine motna. Na komunali v Idriji, kjer skrbijo za pripravo vode iz te vrtine, so potrdili, da imajo na tem vodovodnem sistemu nameščene kar tri sisteme za pripravo vode. Najprej iz vode s superfiltracijo odstranijo trde delce, ki povzročajo moten videz vode, potem vodo presejejo še z UV žarki in na koncu ji dodajo še klor. Uporaba vseh treh sistemov predstavlja največ, kar ta trenutek ponuja stroka upravljavcem vodovodov za tehnično pripravo vode za napajanje javnih vodovodov.

Ko pa vsi trije sistemi niso več učinkoviti, se na komunali odločijo za objavo ukrepa obveznega prekuhavanja vode, ki med uporabniki sicer ni priljubljen, a je vendarle nujen ukrep.

Kot je potrdila Mateja Rejc, ki je na komunali v Idriji vodja področja, strokovnjaki že vrsto let opozarjajo lastnika vodovoda, da bo potrebno urediti drugačen zajem vode za javni vodovod v Ledinah. Vse pogostejšim težavam zaradi motnosti vode v zajetju ni videti konca. Neposredno ga povezujejo z dejstvom, da je pod Ledinsko planoto kraška podlaga. Značilnost te pa je, da ima zelo slabe čistilne sposobnosti vode, ki s površine pronica v nižje plasti. Zaradi številnih podorov in vrtač na planoti se tudi podzemne poti površinskih vod iz leta v leto spreminjajo. Tako si lahko razložimo tudi dejstvo, da se v zadnjih letih pojavlja motnost vode v vrtini Ledine vse pogosteje. In medtem ko se pri vodnih virih v trdnih kamninah voda od površine do zajetja očisti mikrodelcev, to v primeru vrtine v Ledinah ne velja. Voda s površine preko vrtač neposredno vdira v zajetje, iz katerega črpalke preko vrtine pošiljajo vodo na površino in od tam v vodohran, ki je dovolj velik za dvodnevno oskrbo prebivalcev.

voda---5-11-019-3.jpg

Mateja Rejc iz komunale v Idriji ob tem opozarja, da je moč stabilnost oskrbe prebivalstva s kakovostno vodo zagotavljati v večjih sistemih. Drobljenje sistemov upravljavcem prinaša povečane stroške upravljanja in povečuje tveganja za pogostejše težave z vodovodom.

Na komunali preverjajo več različic bodoče ureditve vodooskrbe v Ledinah. Prave rešitve vidijo v novih vodnih virih in povezovanju obstoječih sistemov v sosednjih območjih. Kje bodo uredili nova zajetja ali gradili povezovalne vodovode, pa ni odvisno od komunale ampak od občine, ki je lastnica javnih vodovodov. Komunala Idrija je le upravljavec sistemov, kar pa opravlja skladno s pravili stroke in v dobro vseh uporabnikov.

voda---5-11-019-4.jpg

Komunala Idrija upravlja 45 vodnih zajetij, deset skupnih zbiralnikov, pet vrtin, sedem črpališč, 29 vodohranov in 17 raztežilnikov. Voda se iz podtalnice odvzema iz zajetij ali s črpanjem iz vrtin, do uporabnikov pa se dostavlja gravitacijsko ali s črpanjem. Skupna dolžina primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v občini Idrija je 201 kilometrov. Ta del je javna gospodarska infrastruktura in je v upravljanju komunale. Vodovodni priključki pa niso del javnega vodovoda, za njihovo vzdrževanje so odgovorni lastniki sami. Povprečna dolžina vodovodnega priključka je najmanjša v Idriji (13 metrov), najdaljša na sistemu Gore – Dole (66 metrov), povprečna v občini Idrija pa 24 metrov.

Gospodinjstva v občini Idrija so v letu 2017 porabila 368.569 m3 pitne vode, ustanove (izobraževalne ustanove, muzeji, domovi upokojencev, ...) 48.228 m3, industrijski porabniki pa 112.333 m3 pitne vode. Skupno je bilo v občini Idrija v letu 2017 porabljenih 529.130 m3 pitne vode. Povprečna poraba v gospodinjstvu je v letu 2017 znašala 38 m3/osebo letno oz. 104 l na osebo na dan.