Sedem svetnikov ni želelo glasovati

Objavljeno: sreda, 9. 12. 2020 ob 8:28 | Damijan Bogataj

Cerkljanski občinski svetniki so v torek, 8. decembra, opravili prvo branje proračuna občine, ki ga je skladno s statutom pripravil in v obravnavo predložil župan Gašper Uršič. Razprava svetnikov je bila obsežna in temeljita, saj so soočili različne poglede na to, kako umno porabiti javni denar v občini Cerkno v letu 2021.

Občina Cerkno bo po izračunih finančne službe v letu 2021 razpolagala z okoli 4,2 milijona evrov. Ta denar bodo prispevali občani preko davkov in dohodnine. Znesek bo presegal od države izračunan obseg primerne porabe in zato občina ne bo dobila finančne izravnave iz državnega proračuna. To je občinskim svetnikom na zasedanju, ki je potekalo na daljavo preko aplikacije Zoom, povedala vodja finančne službe Mojca Sedej. Občina Cerkno ima ta trenutek najetih pet kreditov v skupni vrednosti 581.000 evrov.

V razpravi je Silvo Jeram povedal, da se ne more strinjati s tem, da v proračunu ni predvideno prav nič denarja za cesto od Zakojce do Reke. Zavzel se je za enakomeren razvoj celotne občine. Predlagal je še, naj občina pristopi k popotresni obnovi starega gasilskega doma in objektu tudi določi bodočo vsebino.

Aleš Zajc je ugotovil, da proračun za leto 2021 ni usklajen med svetniškimi skupinami in zato je predlagal odložitev sprejemanja. 

Občina Cerkno bo po izračunih finančne službe v letu 2021 razpolagala z okoli 4,2 milijona evrov.

Urška Lahajnar Ubajiogu je opozorila na to, da Cerkno res potrebuje prenovljeno mrliško vežico. Krajevna skupnost dela na tej prenovi že dve leti in je tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Sedanje stanje na pokopališču ne ustreza potrebam občanov pri slovesu od pokojnikov in zato je predlagala prenos sredstev iz prenove starega gasilskega doma na gradnjo vežice v Cerknem. To zamisel je podprl tudi Marko Čadež, za iskanje denarja pa zadolžil občinsko upravo. Oporekal je navedbam Silva Jerama in zatrdil, da so tudi prostori v KS Podlanišče tako ali še bolj nujni kot dom krajanov na Bukovem.

Urška Lahajnar Ubajiogu je opozorila na to, da Cerkno res potrebuje prenovljeno mrliško vežico. Krajevna skupnost dela na tej prenovi že dve leti.

Jurij Kavčič je opozoril na to, da župan predlaga zmanjšanje sredstev za lokalno pridelano hrano in lokalno tržnico. Opozoril je še na velike stroške za toplotno energijo v starem dijaškem domu in zahteval, naj uporabniki toplotne energije le-to tudi plačajo. Ugotovil je še, da so se sredstva za javno razsvetljavo zelo povečala in opozoril na to, da komunala zaračunava najem zabojnikov kljub temu, da jih je kar nekaj v lasti občine. Predlagal je, naj občina več denarja nameni za selitev zdravstvene postaje v nekdanjo Eto in se spraševal zakaj rastejo stroški prevozov otrok kljub racionalizaciji. Predlagal je še, naj se bife pred Franjo nemudoma odpre in naj se občina pripravi na prijavo na državne razpise, kjer lahko dobi sredstva za prenovo. Predlagal je še ureditev novega pristajališča za reševalne helikopterje.

Stanko Močnik je predlagal tehten premislek o namembnosti starega gasilskega doma. Zavzel se je za to, da občina podpre obnovo trgovine kmetijske zadruge in nemudoma zagotovi dodaten denar za dokončanje večnamenskega objekta v Otaležu, kjer so domačini zelo veliko prispevali tako z denarjem kot tudi s prostovoljnim delom.

Antonija Dakskobler je ugotovila, da je stanje mrliške vežice prava sramota za Cerkno ter kot dolgoletna občinska svetnica zborovalce spomnila na to, da je projekt za Franjo že narejen. Podprla je selitev zdravstvene postaje in vprašala, komu bodo namenjeni prostori v nekdanji pekarni, ki jih je občina kupila. Za zgled je postavila občino Gorenja Vas – Poljane, kjer so dobili 1,4 milijona evrov za dnevni center za starejše. Predlagala je, naj občinska uprava več dela na pridobivanju sredstev iz skladov EU za konkretne projekte. Predlagala je še, naj se podporni zid pri domu upokojencev v središču kraja končno že uredi, saj njegova sedanja podoba zelo kazi izgled starega mestnega jedra.

Mojca Mavri je sosvetnike spomnila na dejstvo, da je iz proračuna za leto 2021 izpadel projekt postavitve doprsnega kipa Franceta Bevka.

Andraž Drešček je podprl prvo obravnavo proračuna še pred začetkom novega koledarskega leta in ugotovil, da vseh želja pač ni moč uresničiti. Zaradi težav z denarjem je predlagal prenovo žalne vežice v Cerknem v več fazah. Mojca Mavri je sosvetnike spomnila, da je iz proračuna za leto 2021 izpadel projekt postavitve doprsnega kipa Franceta Bevka.

Ob koncu razprave je župan Gašper Uršič svetnike pozval k glasovanju. Sedem jih ni želelo glasovati, osem jih je bilo za, nihče ni bil proti. Tako je bil proračun občine v prvem branju sprejet.