Po novem skupni inšpektorat in redastvo

Objavljeno: sreda, 24. 2. 2021 ob 9:32 | Spletno uredništvo

Občini Idrija in Cerkno bosta še letos že ustanovljenemu skupnemu medobčinskemu inšpektoratu priključili še redarsko službo.

redarstvo-24-2-21.jpg

Občinski redarji v okviru pooblastil in v skladu z občinskim programom varnosti, skrbijo za varen in neoviran nadzor cestnega prometa v naselju, varujejo ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbijo za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varujejo javno premoženje, naravno in kulturno dediščino ter vzdržujejo javni red in mir.

Redarji in inšpektorji pa niso brezzobi tigri. Številna pooblastila in naloge jim nalagajo Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o zaščiti živali, Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ter tudi Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov. Še več pooblastil pa so dobili redarji tudi v času razglašene epidemije COVID-19.

Novoustanovljena medobčinska redarsko inšpekcijska služba se bo financirala iz proračunov občin ustanoviteljic tako, da bo občina Idrija plačevala 71,90 in Občina Cerkno pa 28,10 % potrebnih sredstev za delovanje skupne službe. Tako določeno razmerje med občinama odstopa od doslej veljavnega 70 : 30 saj sloni na številu prebivalcev na zadnji dan koledarskega leta 2020. Iz teh podatkov pa je razvidno, da se število prebivalcev v občini Cerkno zmanjšuje in zato so temu dejstvu prilagodili tudi ključ za izračun stroškov te skupne službe.

V razpravi na zasedanju občinskega sveta v Idriji je Erik Logar opozoril na to, da bi morali inšpektorji in redarji pogosteje ukrepati zoper lastnike zapuščenih avtomobilov in zoper gradbenike, ki odpadni gradbeni material odlagajo na neprimernih mestih. Podžupan Kristjan Brus pa je izrazil bojazen, da se bo zapletlo pri pokrivanju stroškov skupne inšpekcijsko redarske službe. »Sem skeptičen zaradi kombinacije s Cerknim saj imamo več primerov, ko Cerkljani ne plačujejo in mi potem nosimo njihovo breme« je povedal podžupan Kristjan Brus in predlagal naj Občina Cerkno mesečno plačuje svoje obveznosti, saj se bo le tako moč izogniti čakanju na plačilo zapadlih obveznosti.

Isti odlok so obravnavali na redni februarski seji tudi svetniki v Cerknem in, sodeč po glasovanju, niso vsi navdušeni nad sodelovanjem z Občino Idrija, saj je za skupno redarstvo in inšpekcijo glasovalo 10, kar 6 občinskih svetnikov pa jih je bilo proti.

Na potezi je sedaj župan Tomaž Vencelj, ki mora s sklepom imenovati vodjo službe in to bo po ocenah poznavalcev postala dosedanja vodja inšpektorata Sabina Tehovnik Kumar. V skupno službo bosta iz občinske uprave v Idriji premeščena tudi redarja Mateja Novak in Risto Verbič. Občina Cerkno v novo skupno službo ne bo prispevala nobenega od sodelavcev, saj doslej sploh ni imela redarske službe. Zaradi povečanega obsega dela bo inšpektorat verjetno iskal nove sodelavce. 
Po opravljeni prvi obravnavi občinskega odloka, čaka občinske svetnike v Idriji in Cerknem še drugo branje in po njem dokončno sprejemanje besedila odloka, ki ga bodo predvidoma oboji opravili na rednem zasedanju v mesecu marcu.

navednice-modre_edited.png

Sem skeptičen zaradi kombinacije s Cerknim saj imamo več primerov, ko Cerkljani ne plačujejo in mi potem nosimo njihovo breme

KRISTJAN BRUS

podžupan Občine Idrija

Sabina Tehovnik Kumar