AKTUALNO

Občina in podjetniki vsak na svojem bregu

Objavljeno: sreda, 21. 7. 2021 ob 10:05 - zadnja posodobitev: 27. 8. 2021 ob 13:10 | Damijan Bogataj

Kot poročajo Idrijske novice, so svetniki Občine Cerkno na 27. rednem zasedanju pregledali stališča pripravljavcev prostorske dokumentacije do dvanajstih pripomb, ki so jih v času javne razgrnitve prostorskega načrta na občino naslovili občani in gospodarske družbe. Najbolj se je zapletlo ob načrtovani spremembi namembnosti dela območja na stari Eti, kjer občina načrtuje zmanjšanje industrijske cone in preselitev zdravstvene postaje, občinske uprave ter dnevnega centra za starostnike v nekdanjo upravno zgradbo tovarne Eta. S takimi načrti se ne strinjajo lastniki proizvodnih hal v industrijski coni. Prepričani so, da tako različne dejavnosti ne morejo uspešno sobivati na istem prostoru.

stara eta-21-7-21-2.jpg

Pred leti je podjetje Eta opustilo proizvodnjo v tovarniških halah in nekdanji vojašnici, ki so jo v Cerknem zgradili v letih med obema svetovnima vojnama. Opuščene proizvodne hale je pokupilo več zasebnikov, upravno zgradbo pa za 300.000 evrov občina z idejo, da bodo v njej uredili zdravstveno postajo, lekarno, občinsko upravo in dnevni center za starostnike. Podrobnejši vpogled v veljavno prostorsko ureditev pa je pokazal, da zdravstvene postaje ni mogoče seliti na območje industrijske cone. Zato je občina začela s postopkom spreminjanja občinskega prostorskega načrta, v katerem bi zmanjšali obseg industrijske cone. Upravno zgradbo in okoliška zemljišča bi prekvalificirali v območje centralnih dejavnosti in s tem omogočili selitev zdravstvene postaje v nekdanjo upravno zgradbo Ete.

navednice-modre_edited.png

Občina plana b nima
in ga tudi
ne bo iskala ...

DOMEN URŠIČ

podžupan Občine Cerkno

Z uveljavitvijo nove ureditve pa bi morala podjetja prilagoditi svoje delovanje novemu sosedu. To potezo so razumeli kot zelo slab obet za prihodnost podjetništva v občini, ki se sooča z odhajanjem mladih v druga okolja.

Kot je na zasedanju občinskega sveta povedala občinska urbanistka Mojca Gros, sta se delegaciji občine in podjetnikov v času javne razgrnitve dvakrat sestali in poskušali najti za obe strani zadovoljivo rešitev, a do zbližanja stališč ni prišlo. Podjetniki vztrajajo pri tem, da na zmanjševanje obrtne cone ter oteževanje poslovanja ne pristajajo. Predstavniki občine pa so prepričani, da je selitev zdravstvene postaje prava rešitev, saj je »javni interes nad interesom zasebnega kapitala«, kot je na zasedanju sveta občine povedal podžupan Domen Uršič.

Razglasitev območja upravne zgradbe na stari Eti za območje centralnih dejavnosti omogoča »prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje« kot določa Pravilnik o prostorskih načrtih. Na to so po pregledu dokumentacije opozorili tudi na Ministrstvu za okolje in prostor. Predlagali so občini, naj resno prouči še druge lokacije, kamor bi lahko brez škode za delovanje industrije preselila zdravstveno postajo.

Podjetniki so sedaj soočeni z resno grožnjo, da se bo po selitvi zdravstvene postaje, lekarne in dnevnega centra za upokojence v neposredno soseščino njihovih tovarn delovanje le-teh resno otežilo. Premikati bi morali celo dovozno cesto in na račun novih sosedov zniževati raven hrupa, ki je sedaj taka, kot v vsaki industrijski coni. Kako se lahko zapletejo odnosi med industrijo in bližnjimi stanovalci, pa v Cerknem dobro vedo stanovalci in novi lastniki prostorov v nekdanji tovarni Celes. Eden od lastnikov ni našel druge rešitve kot preselitev proizvodnje na območje stare Ete in sedaj ga skrbi, da se bo zgodba ponovila.

navednice-modre_edited.png

Zmanjševanje obstoječih gospodarskih con z dolgoletno tradicijo neizogibno pomeni oviranje razvoja podjetništva na tem območju, čemur obrtno podjetniška zbornica ostro nasprotuje.

RADO RASPET

predsednik obrtno-podjetniške zbornice

Stanislav Eržen iz podjetja Set-trade je povedal, da so podjetniki nad nameni občine razočarani. »Namesto spodbud za hitrejši razvoj in odpiranje novih delovnih mesto smo soočeni z namero, da se industrijska cona zmanjša, kar bo imelo na dolgi rok zagotovo slabe posledice za vse. Občini smo že predlagali drugačne rešitve, ki bi bile sprejemljive za vse, a pravega posluha za pametno rešitev zapleta na strani občine ni. Škoda.«

Zmanjševanje industrijske cone je slaba rešitev tudi za prihodnost občine, pa so prepričani na območni podjetniški zbornici v Idriji. »Zmanjševanje obstoječih gospodarskih con z dolgoletno tradicijo ter uvajanje dejavnosti, ki s proizvodno dejavnostjo niso združljive, neposredno v gospodarsko cono in s tem omejitev, neizogibno pomeni oviranje razvoja podjetništva na tem območju, čemur obrtno podjetniška zbornica ostro nasprotuje,« je zapisal predsednik zbornice Rado Raspet. Na zbornici so občino pozvali naj umakne sporni predlog in prekine postopke spreminjanja urbanističnega načrta na območju industrijske cone.

Kot je moč razumeti predstavnike občine, pa temu ne bo tako. Občinska urbanistka Mojca Gros je na zasedanju sveta povedala, da bo občina s postopkom nadaljevala. Podžupan Domen Uršič pa je še dodal, da »občina plana b nima in da ga tudi ne bo iskala«.

V letu, ki je bilo zaznamovano s potekom epidemije koronavirusne bolezni COVID-19, ko se je še posebej izkazalo, kako pomembna je ustrezna zdravstvena oskrba v lokalni skupnosti, se je nesmotrno pogovarjati o možnosti ali nemožnosti nadgradnje zdravstvene storitve v Cerknem. Zdravstveno postajo je potrebno nujno nadgraditi in urediti v skladu z zahtevami, ki jih za zdravstvene objekte predpisuje tehnična smernica. V naslednjem letu so tudi s strani države predvidena dodatna sredstva za nadgradnjo zdravstvenih storitev, ki pa bodo na voljo le, če bo projekt pripeljan do faze gradnje.

Občinski svet Občine Cerkno je že v letu 2017 potrdil nakup upravne stavbe na območju stare Ete z namenom selitve zdravstvene postaje Cerkno. Kupnina za stavbo je znašala 295.160,00 eur.
Tudi v trenutnem mandatu občinskega sveta Občine Cerkno je bila že večkrat izražena skrb zaradi nevzdržnega stanja v trenutni zdravstveni postaji, saj ne ustreza več zahtevanim standardom, na slabo stanje pa že več let opozarjajo tudi zaposleni v ZD Idrija, ki svoje storitve opravljajo v Cerknem.
Selitev zdravstvene postaje v omenjeno stavbo bo na dolgi rok omogočila tudi več dodatnih zdravstvenih programov in kakovostnejšo ter dostopnejšo storitev za občane, tudi tiste za gibalnimi

ovirami.

V obravnavani stavbi je namreč predvidenih cca. 7-9 ambulant (vključno z nujno medicinsko pomočjo, referenčnimi ambulantami in zobozdravstvom). Končno število bo znano po uskladitvi z ZD Idrija in oceni dejanskih potreb. Predvideni sta tudi fizioterapija in laboratorij. V novi stavbi bo delovala tudi lekarna. Drugo nadstropje bo primerno za opravljanje poslovne dejavnost, vendar pa programi trenutno še niso znani.

V prejšnjem mandatu je bil pripravljen že projekt PZI, ki pa je bil izdelan za vsebine, katere so se v postopku spreminjanja OPN izkazale za neprimerne. Cena projekta je znašala cca. 68.000 EUR. Ker bo potrebno projekt racionalizirati, spremeniti programe in uskladiti z veljavno zakonodajo, bo potrebna sprememba projekta. Strošek te spremembe je bil zajet v rebalansu št. 2 proračuna Občine Cerkno. S spremembo projekta se bo znižala tudi končna cena adaptacije stavbe.

Preureditev obstoječe stavbe ZP Cerkno zaradi strogih zahtev ni mogoča, zato bi bila potrebna novogradnja. V Občini Cerkno novogradnja zaradi velikih stroškov ter pomanjkanja ustreznih parcel ni realna. Novogradnja na obstoječi lokaciji bi pomenila prekinitev storitve v Cerknem za celotno obdobje gradnje. Ocena stroškov izgradnje nove zdravstvene postaje je najmanj 4 milijone EUR, kar je precej več kot pa ureditev novih prostorov ZD v stavbi, ki jo je občina kupila prav za ta namen. Vse ostale lokacije, ki bi bile primerne za novogradnjo, je občina Cerkno preverila, vendar lastniki svojih zemljišč ne želijo prodajati. Tudi sicer pa bi se v primeru morebitnega nakupa zemljišča cena novogradnje povečala še za ceno tega zemljišča.

Nikakor ne drži, da so podjetniki brez opcije. Tudi Občina Cerkno bi si želela, da bi območje »stare Ete« ostalo namenjeno zgolj industrijski dejavnosti, vendar pa ob upoštevanju vsega navedenega druge opcije trenutno ni. Župan Gašper Uršič je na enem od sestankov s podjetniki, ki opravljajo dejavnost na omenjenem območju, pojasnil, da bo v primeru, da bi za odkup upravne stavbe na tem območju Občina prejela ponudbo, na podlagi katere bi lahko v Občini Cerkno zgradili novo zdravstveno postajo, tako ponudbo z veseljem dal v presojo občinskemu svetu.

Občina je skupaj z izdelovalcem prostorskega akta v postopku usklajevanj s podjetniki, ki opravljajo dejavnost na omenjenem območju, upoštevala njihove pripombe in v cilju zbliževanja stališč ter približevanja podjetniških pripomb in možnosti, ki jih ima Občina, preoblikovala omilitveni ukrep glede hrupa, ki je bil predviden za obstoječo gospodarsko cono, na način, da se ustrezno raven hrupa s tehničnimi rešitvami zagotavlja na novi enoti urejanja prostora, ki je predvidena za ZP. Drugače povedano -z izvajanjem morebitnih ukrepov za preprečevanje hrupa, ki nastaja pri izvajanju gospodarske dejavnosti na obravnavanem območju, se bo moral ukvarjati investitor - torej Občina Cerkno, ne pa podjetniki.

S tem je Občina ugodila pripombam lastnikov proizvodnih objektov na obravnavanem območju v delu, v katerem so zahtevali, da se za njihova zemljišča ne spreminjajo pogoji, ki so določeni v sedanjem OPN.

S to spremembo so bili lastniki sosednjih stavb tudi seznanjeni - tako na skupnem sestanku, kakor

pozneje tudi v pisni obliki. Predvideni ukrepi zato ne slabšajo možnosti razvoja podjetniške dejavnosti v omenjenem območju, saj so že v veljavnem OPN vse sosednje enote urejanja prostora, ki mejijo na obstoječo gospodarsko cono predvidene za stanovanjski namen zato je na meji zemljišč že sedaj potrebno zagotavljati ustrezno raven hrupa, ki je predvidena za III. stopnjo varstva pred hrupom.
Vsa ta dejstva so bila na usklajevalnih sestankih podjetnikom podrobno predstavljena in obrazložena, predstavljene pa so bile rešitve in predlagani ukrepi.

V članku, na katerega se nanaša predmetni odgovor, moti tudi stališče pisca o domnevnem mačehovskem odnosu Občine Cerkno do svojih podjetnikov. Občina Cerkno je podjetnikom, ki so naleteli na težave pri pridobivanju upravnih dovoljenj, v zadnjih letih pomagala v največji možni meri, da so lahko nadaljevali s svojimi dejavnostmi tako na območju Celesa kot na območju stare Ete, saj ravno na Občini obstoji zavedanje, da je zaradi pomanjkanja površin, ki so v kraju in njegovi bližnji okolici namenjene gospodarstvu, nujna ohranitev dejavnosti na obstoječih lokacijah.
Na Občini Cerkno delamo z najboljšimi nameni in se trudimo zagotoviti bolj kakovostno oskrbo in dostopnost javnih programov za vse občane in s tem dvigniti kakovost življenja prebivalcev. Naše mnenje je, da novi programi v stavbi, ki je bila že prej namenjena poslovni dejavnosti in nikoli proizvodnji, ne bodo poslabšali razmer v obstoječi gospodarski coni, temveč jih bodo s sodelovanjem vseh udeleženih in skupnimi močmi samo izboljšali. Vendar pa moramo stopiti skupaj in razumeti, da je selitev ZP Cerkno v nove prostore nujna in v korist vseh občanov.

Lep pozdrav in vse dobro!

 

Občina Cerkno

Gašper Uršič, župan

Idrijske novice so poročale o spreminjanju prostorske dokumentacije na območju Ete. K že objavljenemu želimo osvetliti nekaj pomembnih dejstev. Na Cerkljanskem je zagotovo vsakomur jasno, da je temelj za današnje in tudi življenje v prihodnje industrija. To so vedeli tudi naši predniki, pa naj si je šlo za postavljanje in razvijanje tovarne Eta kot tudi za ogromne napore nekdanjih obrtnikov pri razvijanju svojih obrtnih delavnic. Eta je bila in je še danes v poslovnem svetu zelo cenjeno podjetje. Starejši Cerkljani se bodo še spomnili direktorja Stanka Mervica, ki je naredil odločne korake pri razvoju podjetja. Imel je vizijo in pogum. Njegovo delo je z velikim uspehom nadaljeval Rafael Mavri, ki se ga mnogi Cerkljani še danes spominjamo z velikim spoštovanjem.

Z odkupom večinskega deleža v podjetju s strani tujih partnerjev je zavel nov veter. Uvajanje tako imenovane vitke proizvodnje je prineslo selitev vseh programov na novo Eto in opustitev proizvodnje na stari Eti. Prostore, ki jih Eta ni potrebovala, je prodala. Kupili smo jih trije podjetniki: Los, Set-trade (bivši Erplast) in Stotnkar. Upravno zgradbo nekdanje Ete pa je z nekaj zemljišči kupila občina.

Do tu je bilo vse videti brez težav. Podjetniki smo si uredili delovne prostore, posodobili smo pogoje poslovanja in začeli s širitvijo proizvodnje ter uvajanjem novih programov. Odprla so se nova delovna mesta, za katera vedo ljudje povedati da so urejena, čista in ne obremenjujejo okolja. Zaposleni niso zadovoljni samo zato, ker imajo delo, dobre in redne plače, ampak cenijo tudi druge bonitete in ugodnosti ter predvsem vzdušje v novih kolektivih.

Ko pa so na občini začeli razlagati, kako bodo v nekdanjo upravo naselili zdravnike, lekarnarje, uradnike in celo upokojence, pa smo lastniki proizvodnih hal postali bolj pozorni. S spreminjanjem namembnosti uporabe prostora v centralne dejavnosti so se obetale spremembe, ki bi vplivale na pogoje delovanja v celotni industrijski coni.

Nihče od nas ne pričakuje, da bi nam kakorkoli pomagal. Upravičeno pa pričakujemo, da nam ne bodo poslabševali pogojev, ki so desetletja veljali na območju industrijske cone, v kateri sedaj delujemo. Kakor določajo tudi državni predpisi, centralne dejavnosti v industrijske cone ne sodijo, saj se na ta način industrijsko cono omejuje z več vidikov. Zapletati se začne pri pridobivanju različnih dovoljenj, saj so v takem primeru dosti strožji pogoji zaradi zahtevanih nižjih ravni hrupa, drugih emisij ter zaradi številnih drugih omejitev. Poleg tega imamo podjetja edino možnost dostopa do naših prostorov preko poti, ki poteka tudi po parceli, ki jo je Eta prodala Občini Cerkno. Na njej pa je bila preden je Občina Cerkno nepremičnino kupila, ustanovljena in je tudi v zemljiški knjigi vpisana služnost. S tem je bila seznanjena tudi Občina Cerkno oziroma takratni njen župan Jurij Kavčič, vpise služnosti pa je urejal notar Andrej Rozman. To pot kot pešci vsak dan uporabljajo zaposleni, po njej se vozijo avtomobili, poltovornjaki, težki tovornjaki in tudi vlačilci. Dovozna cesta je zgrajena kakovostno in namensko, zato ne moremo razumeti tolmačenj, da jo bomo morali kar prestaviti. Ta naklep pa je brez prave osnove, saj take možnosti sploh ni. Z morebitno prestavitvijo dovozne ceste bi uničili parkirna mesta in na tak način bi vsi proizvodni prostori izgubili vsakršno vrednost in funkcijo.

Občina v javnosti tudi prikazuje, da na območje »stare Ete« želi preseliti »zgolj« Zdravstveno postajo Cerkno, vendar pa, kot izhaja iz predvidene spremembe, se ne spreminja namenska raba za izključno zdravstvene dejavnosti, ampak se podrobnejša namenska raba spreminja osrednje območje centralnih dejavnosti, ki je namenjeno prepletu dejavnosti, in sicer trgovskim, oskrbnim, storitvenim, obrtnim, upravnim, socialnim, zdravstvenim, vzgojnim izobraževalnim, kulturnim, verskim in podobnim dejavnostim ter bivanju. To pa pomeni, da Občina Cerkno na tem območju očitno načrtuje tudi druge dejavnosti. Če bi se predlagana sprememba uveljavila, bi res lahko na tem območju postavljali celo stanovanjske objekte, dnevni center za upokojence, dom upokojencev, lekarno in ambulante za zdravstveno postajo. Občina Cerkno nas ni nikoli seznanila z idejno zasnovo ali s projektom ureditve tega območja.

Cerkljani dobro vedo, kakšne težave in omejitve imajo podjetniki pri pridobivanju dovoljenj za poslovanje na področju bivšega podjetja Celes v Cerknem, kjer so ravno zaradi tega dejstva, ker se tik ob njihovi meji nahajajo območja centralnih oziroma stanovanjskih dejavnosti, številne težave. Sedaj se na stari Eti srečujemo s podobno situacijo, ko nam hočejo na naše »dvorišče« industrijske cone umestiti centralne dejavnosti.

Kot so nam povedali strokovnjaki, to ni dopustno in bi se moralo to preprečiti, saj naj tudi predpisi tega ne bi dopuščali. Če pa bi sedaj, na primer, to območje spremenili kakor predlagajo v centralne dejavnosti s sicer nekoliko omejitvami, kar bi sicer lahko izgledalo povsem dobro navzven, pa bi lahko občina te omejitve kasneje odpravila s spremembo prostorskega plana in na primer zgradila ona ali kdorkoli drug tudi stanovanja. Takrat pa podjetniki v industrijski coni ne bi imeli več možnosti vplivati na to spremembo, saj bi bilo takrat že dejstvo, da tam ni več industrijska cona, pač pa centralne dejavnosti in v centralnih dejavnostih je dopustna tudi gradnja stanovanj in vsega drugega, kar pa bi popolnoma omejilo industrijsko cono na navedenem območju. Taka sprememba bi bila takrat tudi skladna z zakonodajo in bi ji težko nasprotovali. Zaradi tega pa zakonodaja varuje posamezna območja že v samem začetku na način, da ne dovoljuje takšnih mešanj in sprememb, ki kot vidimo vsepovsod v naši soseščini ali pa kjerkoli drugje po Sloveniji, slej ko prej privedejo do takšnih ali drugačnih težav in seveda do velikih škod.

Da je takšna sprememba nedopustna in v nasprotju s prostorsko zakonodajo, je povedalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, ki je podalo negativno prvo mnenje v zvezi s to spremembo in Občini Cerkno naložilo, da mora skrbno preveriti možnost preselitve zdravstvene postaje na drugo lokacijo in da mora pri tem upoštevati prostorsko zakonodajo. Sedaj pa na Občini Cerkno pravijo, češ da druge možne lokacije ni, kar seveda ni res.

Kako je sploh lahko kdo pomislil, da bi praktično na dvorišče industrijske cone postavili zdravstveni dom, stanovanja, dnevni center za starejše, občinsko upravo in ne vemo še kaj vse, kaj vse se govori, da bi lahko tam nekoč bilo. Podjetniki smo izpeljali velike investicije v nakup prostorov, zato nam ni vseeno, kako bo ta industrijska cona delovala v bodoče. Pred nami so nove investicije v nakup sodobnejših strojev in osvajanje novih in novih programov. Naštetemu pa bodo seveda sledila tudi odprtja novih in novih delovnih mest, ki bodo v bodoče edini garant za zaposlenost v občini in regiji.

Govorjenje o tem, da podjetniki nasprotujemo napredku in izboljšanju pogojev za delovanje zdravnikov, je neresnično in za nas žaljivo. Tudi mi se zavzemamo za izboljšave in zato od odgovornih ljudi na občini pričakujemo opustitev namere, da bi zmanjšali območje industrijske cone.

V Cerknem je dovolj primernih lokacij, kjer je mogoče zgraditi nov zdravstveni dom, urediti nove pisarne za občinsko upravo, varovana stanovanja in dom upokojencev. Pot do izvedbe takih projektov pa vodi samo preko trdega in zavzetega dela.

Občina Cerkno je bila ustanovljena leta 1995. Kar osem let sem odgovorno in zavzeto opravljal funkcijo občinskega svetnika, na katero so me izvolili volivci. Že na eni prvih sej smo se občinski svetniki odprto pogovarjali o tem, da moramo zagotoviti industrijsko cono v Cerknem. Takratni župan Janez Podobnik nas je pri tem iskreno podpiral. Žal pa ugotavljam, da je z njegovim odhodom občina spremenila to stališče in sedaj pričela celo s postopkom za zmanjševanjem površin, ki so namenjene industriji. 25-letna prizadevanja za oblikovanje industrijske cone po meri podjetnikov se s to namero občine porušijo. Žalostno, nerazumljivo in brez primere v Sloveniji.

Tudi preko tega zapisa želimo javno pozvati občino, naj odstopi od načrtov za zmanjševanje industrijske cone. Zagotavljamo, da smo vedno pripravljeni na strpen ter argumentiran pogovor. Prepričan sem, da občani od vseh vpletenih pričakujejo strpno pogovarjanje in iskanje najboljših rešitev, ki bi omogočile delovanje podjetij na celotnem območju industrijske cone in opustitev namere za zmanjševanje le-te.

Podpiramo idejo za novo zdravstveno postajo, ki si jo Cerkljani vsekakor zaslužimo. Vsi vemo, da je v Cerknem dovolj primernih lokacij, kjer bi to poslopje lahko zgradili. Podjetniki bomo pri tem projektu vsekakor po svojih močeh pomagali.

 

Slavko Eržen, Planina pri Cerknem

Odgovor župana Občine Cerkno Gašperja Uršiča

Odgovor Stanislava Eržena iz podjetja Set-trade d.o.o.