Komunala po limit na banko

Objavljeno: torek, 23. 2. 2021 ob 7:22 - zadnja posodobitev: 23. 2. 2021 ob 12:42 | Damijan Bogataj

Komunala Idrija se je zaradi v preteklosti sprejetih napačnih poslovnih odločitev in slabega poslovanja na več poslovnih področjih znašla v rdečih številkah, ob redni knjigovodski izgubi pa se sooča še s pomanjkanjem obratnih sredstev. Ta problem rešuje s premostitvenimi krediti, tako da pri eni od bank vsako pomlad najame limit. Slednji podjetju omogoča poplačevanje tekočih obveznosti in premoščanje izpada dohodka, ki pa nastaja tudi zaradi zavlačevanja občin s potrjevanjem novih cen.

komunala-24-7-2020.JPG

Zadnji primer zavlačevanja smo zabeležili v Cerknem, kjer bi moral občinski svet na februarskem zasedanju obravnavati predlog za povišanje cen, a je tik pred začetkom zasedanja župan Gašper Uršič to točko, na predlog svetnikov, umaknil z dnevnega reda. Direktorica komunalnega podjetja Brigita Šen Kreže je ostala brez besede in brez pojasnil, kako si v Cerknem predstavljajo sodelovanje v prihodnje, saj občinski svet ni želel niti obravnavati predloga za nove cene, pri čemer še vedno ostaja odprtih 126.556,96 evrov, ki jih je občina dolžna komunali za minula poslovna leta.

Poslovodstvo komunale se je v tej nezavidljivi situaciji obrnilo na občinska sveta v Idriji in Cerknem s prošnjo za izdajo soglasja k zadolžitvi oziroma najemu limita v višini 600.000 evrov pri eni od komercialnih bank.

4.800 evrov

znaša strošek odobritve limita

15.000 evrov

znaša strošek obresti

700 evrov

znaša strošek notarske listine

126.556,96 evrov 
znaša skupni dolg Občine Cerkno pri dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki na dan 31. 12. 2019

Kot je na zasedanju občinskega sveta povedala direktorica komunale, podjetje letos posluje stabilno, kar je ilustrirala tudi s podatkom, da so uspeli dolg iz prejšnjih 981.000 evrov znižati na polovico. To jim je uspelo predvsem na račun tega, da je Občina Idrija poplačala 200.000 evrov zapadlih obveznosti in za preostali del sklenila dogovor o poplačevanju v prihodnjih petih letih skozi ceno opravljenih storitev. Če bi enako storili še v Cerknem, bi se nominalni dolg korenito zmanjšal in komunala bi z dobrimi obeti v nekaj letih splavala iz rdečih številk ter poslovala brez stalnih kreditov.

Iz podatkov komunale razberemo, da je podjetje pri zbiranju in odvažanju odpadkov v občini Cerkno v prvih treh mesecih leta 2020 pridelala slabih 20.000 evrov izgube, od aprila do oktobra pa še dodatnih 2.000 evrov. Podjetje se je v sklopu sanacije odpovedalo vsem dejavnostim, ki ne sodijo v sklop javnih gospodarskih služb in so prinašale negativen poslovni izid. Tako po novem komunala ne upravlja več z energetskimi objekti, odpovedala pa se je tudi gradbeništvu in dimnikarski dejavnosti.

Na zasedanju idrijskega občinskega sveta je svetnik Samo Kuščer ugotovil, da so krediti za komunalo zgodba brez konca ter opozoril na zagotovilo župana Tomaža Venclja, da se na tak način rešuje poslovanje komunale zadnjič. Marija Bizjak Pavšič je predlagala, naj komunala zniža višino limita, saj se bodo s tem znižali stroški najema, pa tudi obresti.

Po mnenju direktorice komunale pa javno podjetje potrebuje obratni kapital tudi zaradi tega, ker sama najprej poplača podizvajalce zimske službe, od občine pa dobi denar za izvedeni program povrnjen šele kasneje. Po njenem mnenju je že sedaj jasno, da poslovni načrt za leto 2021 ne bo realiziran, saj Občina Cerkno ni še niti obravnavala niti izglasovala novih realnih cen za opravljanje storitev.

komunala-20-9-019.jpg
  • V Idriji je za izdajo soglasja k najetju limita glasovalo 12 občinskih svetnikov, 8 jih je glasovalo proti

 

  • V Cerknem so vsi svetniki glasovali za izdajo soglasja

Cirila Hladnik je napovedala, da bo glasovala proti, saj ni zadovoljna s poslovanjem komunale in stalnim dvigovanjem cen. Bolj optimističen je bil Branko Lapanje, ki je ugotovil, da se v pol leta tako zavoženega podjetja preprosto ne da rešiti in dodal, da gre realno pričakovati izboljšanje poslovanja v dveh letih. Milovana Lukan je v razpravi pogrešala stališča nadzornega sveta podjetja, ki bi se moral oglasiti in za svojim mnenjem tudi stati. Po njenem mnenju je tudi mestno pokopališče zelo zanemarjeno in takega stanja v Idriji ne pomnijo zadnjih 40 let. Sama ne more razumeti, kako so cene za komunalne storitve iz leta v leto višje, kakovost vzdrževanja pa se niža. Več optimizma je v razpravi prispeval Samo Kuščer, ki je komunalo celo pohvalil. »V imenu svojih krajanov hvala za rešitev glede folije za silažne bale. Težava je sedaj uspešno rešena,« je povedal Samo Kuščer iz KS Zavratec. Erik Logar pa je še dodal, da bi morali tudi občani razmisliti, kako ločujejo odpadke.

V Idriji je za izdajo soglasja k najetju limita glasovalo 12 občinskih svetnikov, 8 pa jih je glasovalo proti. V Cerknem so vsi svetniki glasovali za izdajo soglasja.