Komunala počasi iz rdečih številk

Objavljeno: 24. 7. 2020 ob 8:51 | Damijan Bogataj

Idrijsko komunalno podjetje, ki je prvega aprila letos dobilo novo vodstvo, se po večletni agoniji počasi postavlja na trdnejše temelje. Temeljito so prevetrili poslovanje, ukinili nekatere nedonosne programe, stalno zmanjšujejo stroške in rešujejo terjatve iz minulih let. V prvih štirih mesecih letošnjega leta je komunala že poslovala s približno 80.000 evri dobička.

komunala-24-7-2020.JPG

80.000 evrov

dobička ima komunala v prvih štirih mesecih tega leta

27 zabojnikov

je pregledal medobčinski inšpektorat

1.200.000 evrov

komunala dolguje dobaviteljem

Direktorica Brigita Šen Kreže je poudarila, da so kljub pozitivnemu poslovanju podjetja kot celote, v nekaterih delih poslovanja še vedno negativne številke. To velja na primer za zbiranje komunalnih odpakov na območju občine Cerkno, kjer je še vedno evidentirana izguba, ki je v prvih štirih mesecih letošnjega leta presegla 16.000 evrov.

Do celovite sanacije podjetja, ki so ga v dolgove pahnile slabe odločitve prejšnjega vodstva in sistematično zavlačevanje s prilagajanjem cen javnih gospodarskih služb, bo še dolga pot. Odraz nakopičenih likvidnostnih težav so tudi visoke obveznosti do dobaviteljev, katerim podjetje dolguje 1,2 milijona evrov. Z rebalansom občinskega proračuna zagotovljena sredstva v višini dobrih 205.000 evrov, ki jih je Občina Idrija namenila za poravnavo terjatve komunale iz naslova upravljanja športnih in kulturnih objektov v minulih treh letih, bodo zato več kot dobrodošla za izboljšanje tekočega likvidnostnega položaja.

Kot je potrdila direktorica Brigita Šen Kreže, so kljub pozitivnemu poslovanju podjetja kot celote, v nekaterih delih poslovanja še vedno negativne številke. To velja na primer za zbiranje komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno, kjer je še vedno evidentirana izguba, ki je v prvih štirih letošnjih mesecih presegla 16.000 evrov. Glede na to, da je Občinski svet v Cerknem potrdil nove cene z veljavnostjo od prvega aprila 2020 naprej, pa se rezultat tudi v tem delu že izboljšuje.

komunala-17-4-2020-2.jpg

205.000 evrov

je idrijska občina z rebalansom proračuna namenila za poravnavo terjatev do komunale

Pri zbiranju odpadkov na območju Občine Cerkno izstopa skokoviti porast količin zbranih kosovnih odpadkov v maju 2020, ko je bilo odpeljanih 26 ton kosovnih odpadkov, kar je vsaj štirikrat več kot običajno, in to se je poznalo tudi pri izračunu mesečnih količin za obračun stroškov ravnanja z odpadki na ravni občine kot celote. Od lanske jeseni namreč tudi za območje Občine Cerkno (za idrijsko občino pa že precej prej) mesečno poračunavajo zaračunane količine glede na količino dejansko zbranih odpadkov. Štiričlanska družina je zaradi tega za odpadke plačala skoraj 10 evrov več.

Tudi na območju Občine Idrija je komunala pri ravnanju z odpadki v tem obdobju zabeležila izgubo, in sicer približno 5.300 evrov. Druge obvezne občinske gospodarske javne službe so poslovale pozitivno. »Vsekakor pa moramo pri presoji rezultatov v navedenem obdobju in ocenah pričakovanih dosežkov za celotno leto 2020, upoštevati tudi druge dejavnike, ki bodo vplivali na poslovanje,« je rezultate komentirala direktorica Brigita Šen Kreže.

Med prednostnimi nalogami komunale v prihodnjem obdobju bo zagotovo izboljšanje poslovanja v delu gradbene dejavnosti ter vzdrževanja cest in javnih površin. Cene za izvajanje teh storitev so nespremenjene od leta 2012 in temeljijo na stroških delovne sile iz leta 2008. To pa je po mnenju direktorice glavni razlog, da v teh programih tudi v letošnjem letu ustvarjajo negativen rezultat.

Korenito prevetritev poslovanja napovedujejo tudi na področju upravljanju nepremičnin. To velja tako za občinske, kot tudi druge objekte, kjer komunala nastopa v vlogi upravnika. Spremembe napoveduje tudi na področju tržnih dejavnosti, kjer bodo vzpostavili učinkovit nadzor nad izvajanjem oziroma vodenjem del.

Veliko priložnosti za izboljšave je tudi na področju ravnanja z odpadki. To se nanaša tako na količine zbranih odpadkov, kakor tudi na uspešnost pri ločevanju le-teh. Tik pred poletjem je komunala v sodelovanju z medobčinskim inšpektoratom izvedla poostren nadzor nad izvajanjem ločenega zbiranja odpadkov. Od 27 pregledanih zabojnikov v obeh občinah so v 19 primerih zabeležili hujše in v šestih primerih manjše kršitve pravil o ločenem zbiranju odpadkov. Samo dva zabojnika pa so označili z oznako »vzorno«. Komunala je razdelila 37 opozoril v Idriji in 14 v Cerknem ter eno pohvalo pri individualni hiši v Spodnji Idriji. Nespoštovanje občinskih odlokov o ločenem zbiranju odpadkov sedaj obravnava medobčinski inšpektorat, ki bo v okviru pristojnosti ukrepal zoper kršilce. »Verjamem, da smo naredili vihar, ljudje pa so o tem vendarle začeli govoriti. Prepričana sem, da smo sprožili val nujnih sprememb na tem področju in da bodo občani v prihodnje dosledneje upoštevali navodila za ločeno zbiranje odpadkov, da skupaj dosežemo bolj ekonomičen in do okolja prijaznejši sistem ravnanja z odpadki,« je še dodala direktorica komunale.

navednice-rdece.jpg

Verjamem, da smo naredili vihar, ljudje pa so o tem vendarle začeli govoriti. Prepričana sem, da smo sprožili val nujnih sprememb na tem področju in da bodo občani v prihodnje dosledneje upoštevali navodila za ločeno zbiranje odpadkov, da skupaj dosežemo bolj ekonomičen in do okolja prijaznejši sistem ravnanja z odpadki.

 

BRIGITA ŠEN KREŽE

direktorica idrijske komunale