KULTURA

Izšel je slovenski prevod temeljne knjige o zgodovini idrijskega rudnika med letoma 1575 in 1659

Objavljeno: sreda, 23. 6. 2021 ob 11:15 | Avtorica besedila: Martina Peljhan

Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija se je pred štirimi leti odločil za prevod izjemno pomembne zgodovinske knjige Deželnoknežji rudnik živega srebra Idrija v obdobju med letoma 1575 in 1659 avstrijskega zgodovinarja Helfrieda Valentinitscha. To je najpomembnejši in najobsežnejši zapis o zgodovini idrijskega rudnika v prvih dveh stoletjih njegovega delovanja. Knjiga daje temeljit vpogled v gospodarske in tržne razmere v tedanji Evropi in svetu ter prikaže izjemen pomen idrijskega rudnika. Od izdaje knjige v nemškem jeziku je letos preteklo že 40 let in žal tudi 20 let od avtorjeve smrti.

Podpis rudniškega upravitelja Gregorja Komarja

Avtor knjige Helfried Valentinitsch se je rodil leta 1943. Študiral je zgodovino, geografijo, umetnostno zgodovino in arheologijo na Univerzi v Gradcu. Leta 1980 je doktoriral z disertacijo Deželnoknežji rudnik živega srebra Idrija v obdobju med letoma 1575 in 1659. Prav ta mu je omogočila vstop na Graško univerzo. Poleg pedagoškega dela na filozofski in pravni fakulteti je bil Valentinitsch avtor številnih drugih znanstvenih raziskav in odmevnih razstav, med katerimi je še posebej zanimiva tista iz leta 1987 z naslovom Čarovnice in čarovniki. V svojih raziskavah je posebno pozornost posvečal denarništvu in njegovi zgodovini, trgovinskim monopolom in državni gospodarski politiki.

Obsežno delo o idrijskem rudniku temelji na arhivskih virih, ki jih hranijo v avstrijskem državnem arhivu na Dunaju, štajerskem državnem arhivu v Gradcu, Arhivu Republike Slovenije v Ljubljani ter državnih arhivih v Bavarskem državnem arhivu v Nürnbergu in Nacionalne knjižnice v Firencah. Pri svojem delu avtor poudarja pomembnost raziskav dr. Marije Verbič, ki se tudi opirajo na arhivske vire, obenem pa izpostavlja problem izgube arhiva idrijskega rudnika od začetka rudarjenja do leta 1700. V delu je zajeto prelomno obdobje od leta 1575, ko je notranjeavstrijski nadvojvoda Karel II. kupil idrijski rudnik od privatnih družabnikov in letom 1659 ko se je cesar Leopold I. odločil, da država prevzame tudi trgovino z živim srebrom, ki so jo dotlej opravljali veletrgovci kot zakupniki.

Glavne tematike monografije so splošna zgodovina idrijskega rudnika v obdobju 1575-1659, upravljanje rudnika, proizvodnja, pravne in socialne razmere rudarjev, oskrba rudnika in delavcev, tehnike žganja rude in trgovina z živim srebrom.

Opisani so številni problemi s katerimi se je soočal rudnik v tem obdobju. Zaradi vedno večje globine jaškov so namesto vitla že leta 1519 uvedli gepelj na konjsko vprego za dviganje vode iz globine okoli 70 metrov. Leta 1604 so dogradili vodni kanal Rake, ki je dovajal dovolj pogonske vode od jezu pri Kobili do črpalnih in drugih naprav pri Ahacijevem in Barbarinem jašku. Največje vodno kolo pri Barbarinem jašku je imelo kar 12 m premera. Za plavljenje jamskega lesa so na Idrijci v tem času pričeli graditi lesene vodne pregrade »klavže«, ki so jih šele v 18. stoletju zamenjale zidane vodne pregrade. Avtor opisuje tudi inovacije pri žganju živosrebrove rude, od žganja v glinenih retortah na ognjiščih v okoliških gozdovih do uvedbe peči z železnimi retortami leta 1652. Z izboljšavami na vseh področjih je v tem obdobju idrijski rudnik prevzel prvo mesto po tehnični opremljenosti med rudniki notranjeavstrijskih dežel.

Peč za žganje živega srebra Johanna Lernmichkhena

Peč za žganje živega srebra Johanna Lernmichkhena

Podrobno je opisan tudi proces podržavljanja rudnika leta 1575. Od tega leta dalje so dunajske oblasti imenovale rudniškega upravitelja, ki so mu bili podrejeni rudarji in vsi uslužbenci: od rudarskega sodnika, knjigovodja, jamskega pisarja, strojnega mojstra pa vse do rudniškega kaplana in učitelja. Dunajska komora je večkrat imenovala tudi posebne komisije za pregled in kontrolo poslovanja rudnika.

Knjigo je prevedel filozof in germanist Alfred Leskovec, po rodu Idrijčan, ki že dvajset let bogati z odličnimi prevodi slovensko književnost. Leta 2018 je dobil Jermanovo nagrado za prevod dela Psihologija in alkimija Carla Gustava Junga. Pri strokovnem pregledu besedila so sodelovali: dr. Jože Čar in Ivica Kavčič, ki sta tudi vzpodbudila prevod te dragocene knjige, ter Mira Hodnik, vodja idrijske enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana, in arhitekt Rafael Bizjak. Knjigo je lektorirala upokojena arhivistka Mija Mravlja.

S prevodom knjige smo pričeli v oktobru 2018. Po dobrih dveh letih smo oddali pregledano in lektorirano besedilo v oblikovanje in tisk Slovenski Matici, ki deluje že več kot 150 let in je bila ustanovljena prav z namenom izobraževanja in tiskanja zahtevnejših del. Knjigo v nakladi 400 izvodov s 358 stranmi besedila bogati 37 ilustracij.

Obsežen prevod je predstavljal za Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija velik izziv. Poleg projektov so nam prevod knjige omogočili Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Kolektor Group d.o.o., izid knjige pri Slovenski Matici pa je omogočila Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

S posebno naklonjenostjo sta izid knjige podprla tako avtorjeva soproga, gospa Helga Valentinitsch, kot tudi Zgodovinska deželna komisija za Štajersko iz Gradca. Predsednik komisije Meinhard Brunnernam je pomagal pridobiti Slovenski Matici 14 originalnih ilustracij.

Letos mineva že dvajset let od avtorjeve smrti. Izjemno ljubo nam je, da se bo predstavitve udeležila tudi njegova žena gospa Helga Valentinitsch, ki nam je že v sporočilu napisala, da bi bil njen pokojni mož izjemno ponosen na slovenski prevod tega dela.

Slovenski prevod knjige je izšel iz tiska že meseca oktobra 2020, a predstavitev, žal, ni bila možna zaradi epidemije covida-19. To bo možno šele zdaj, po sedmih mesecih. V sredo, 23. junija, ob 18. uri bomo izdajo slovenskega prevoda knjige predstavili v Galeriji Mestne knjižnice in čitalnice Idrija. Na predstavitvi bodo sodelovali zgodovinar dr. Žiga Zwitter, predsednik Slovenske matice dr. Aleš Gabrič, prevajalec Alfred Leskovec ter poznavalca rudniške zgodovine geolog dr. Jože Čar in kemičarka Ivica Kavčič.

Predstavitev knjige bo v sredo, 23. junija, ob 18. uri v Galeriji Mestne knjižnice in čitalnice Idrija

Notranjeavstrijski nadvojvoda Karel II