Svet Gimnazije Jurija Vege Idrija, Študentovska 16, 5280 Idrija, na podlagi sklepa 7. seje, z dne 18. 2. 2021, razpisuje delovno mesto

 


RAVNATELJA (m/ž)

 


Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI)


Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Predviden začetek dela bo 1.8.2021. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.


Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (v primeru, da kandidat nima ravnateljskega izpita, ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite s priporočeno pošiljko v 15 dneh po objavi razpisa (5. 3. 2021) na naslov:


Svet Gimnazije Jurija Vege Idrija, Študentovska 16, 5280 Idrija, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.


Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje. Zaželena sta kratek življenjepis in morebitna priporočila.


Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.