Bo Cerkno prisluhnilo mladini?

Objavljeno: 5. februarja 2020 ob 14:56 / posodobljeno: 5. februarja 2020 ob 15:10

Inštitut za mladinsko politiko je po naročilu Občine Cerkno med mladimi Cerkljani izvedel anketo o stanju in pričakovanjih mladih. V anketo so zajeli 82 mladih, ki so bili v povprečju stari 21 let. Obsežen vprašalnik so razdelili na sedem zaokroženih tematskih sklopov in iz odgovorov anketirancev izluščili oceno mladih o položaju občine, popisali nabor pričakovanj in želja ter oblikovali usmeritve za izboljšanje stanja na področju mladih v Občini Cerkno. Lokalni program za mlade naj bi obravnaval tudi svet občine na eni prihodnjih sej.

Avtor: Damijan Bogataj

cerkno.jpg

Ugotovitve mladinske ankete je zbranim v dvorani nekdanjega dijaškega doma predstavila vodja projekta Rozana Mužica z Inštituta za mladinsko politiko iz Ajdovščine. Temeljna ugotovitev ankete je želja mladih Cerkljanov, da bi imeli na razpolago več javnih prostorov, povezav in športa. Zato od odločevalcev pričakujejo pospešeno promocijo prostovoljstva, primerne prostore za delovanje društev, več javnega denarja in transparentnosti pri razdeljevanju le-tega ter nenazadnje več opreme. Kar 85 % vprašanih pravi, da si želijo več zabave, kulture in športa. Mladi niso zadovoljni s kolesarsko infrastrukturo, ki je v razvitih lokalnih okoljih ena temeljnih prometnih in rekreacijskih žil. Prostočasne aktivnosti tako mladim kot tudi ostalim pomembno bogatijo življenje in širijo obzorja. Zato ne čudi, da so mladi Cerkljani tudi v tej anketi izpostavili potrebo po pospešenem promoviranju in pospeševanju raznovrstnih prostočasnih aktivnosti. Na to področje se seveda navezuje tudi potreba po postavitvi večnamenske športno-rekreacijske in kulturne dvorane, ki jo Cerkno vsekakor zelo potrebuje.

85 %

vprašanih si želi več zabave, kulture in športa

90 %

vprašanih ne ve, kje iskati strokovno svetovanje pri ustanavljanju podjetja

69 %

vprašanih je s trenutno službo zadovoljnih

65 %

vprašanih samostojno podjetništvo sploh ne zanima

Ker pa se del mladih po šolanju že posveča tudi rednemu delu, so anketiranci odgovarjali tudi na vprašanja v zvezi z zaposlitvijo in poslovno kariero. Kar 69 % vprašanih je zapisalo, da so s trenutno službo zadovoljni. K zadovoljstvu največ prispevajo plače, dobro vzdušje v kolektivu in razgibano delo. Še odstotek več pa bi jih to službo ob prvi priložnosti tako zamenjalo za nov poslovni izziv.
Le redki pa se spoprimejo z izzivom ustanovitve lastnega podjetja ali obrtne delavnice s statusom samostojnega podjetnika. Da na tem področju Cerkljanska resno zaostaja, potrjuje podatek iz ankete, saj je kar 90 % anketirancev odgovorilo, da ne vedo, kje bi dobili informacije o strokovnem svetovanju pri ustanavljanju podjetja, kar 56 % pa jih samostojno podjetništvo sploh ne zanima.

mladi-cerkno---5-2-020.jpg

K tako odklonilnemu stališču do zasebne pobude vsekakor prispeva tudi splošno vzdušje v kraju in občini. Po mnenju kar 60 % vprašanih Cerkno ni podjetnikom prijazno okolje, saj se morajo podjetniki v tej občini soočati problemi, ki so v primerljivih okoljih že odpravljeni.
Mladi kot pogoj za samostojno življenje potrebujejo stanovanja. Na tem področju imajo v Cerknem nemalo zadreg, saj že desetletja ni bilo zgrajenega novega stanovanja. Veliko nezasedenih stanovanjskih enot je po starejših objektih, ki pa jih lastniki ne prepustijo mladim za ureditev stanovanj. Mladi še ugotavljajo, da v mestu ni prostih gradbenih parcel, kjer bi si lahko postavili samostojne stanovanjske hiše. Pogrešajo tudi subvencije za prenove, s katerimi bi z zmernim vložkom lahko prišli do za bivanje primernih stanovanjskih površin. Mladi pa ugotavljajo tudi to, da nimajo potrebnega znanja, kako postopati pri nakupu bodisi zemljišč bodisi nepremičnin. V primerih, ko pa že postanejo lastniki zemljišč, pa se ob vlogah za spremembo namembnosti srečujejo z nedopustno dolgimi uradniškimi postopki. Vse to mladim jemlje voljo in zato ne čudi, da bi kar 70 % vprašanih ob prvi ponudbi takoj zamenjalo bivalno okolje. 

70 %

vprašanih bi ob prvi ponudbi takoj zamenjalo bivalno okolje

60 %

vprašanih meni, da Cerkno ni podjetnikom prijazno okolje

66 %

vprašanih se redno udeležuje volitev in referendumov

85 %

vprašanih se živo zanima za mladinsko dogajanje v občini

Trditve, da so mladi Cerkljani povsem apatični, rezultati ankete ne potrjujejo. 66 % vprašanih se redno udeležuje volitev in referendumov in 85 % se jih živo zanima za mladinsko dogajanje v občini. Ker pa pogrešajo boljši pretok informacij, od aktualne oblasti pričakujejo več neposrednih stikov med občani in odločevalci. Da bi zmanjšali občutek odrinjenosti na rob, predlagajo postavitev informacijskega središča in uvedbo participativnega proračuna. V poplavi cenenih in plehkih informacij na vseh javnih informacijskih kanalih pogrešajo informacije o resnih temah, med katere prištevajo informacije o delovnih mestih. Z odpiranjem delovnih kolektivov in promocijo poklicev, ki jih domače tovarne potrebujejo, bi lokalna skupnost veliko pomagala mladim pri odločanju za študijsko in zaposlitveno pot.
Število mladih se v Občini Cerkno iz leta v leto zmanjšuje. Ta trend pa po mnenju pripravljavcev ankete z Inštituta za mladinsko politiko bistveno ne odstopa od Cerknemu primerljivih občin, saj se domala vse podeželske in manj razvite občine soočajo s tem problemom.

cerkno-1

Nekaj kratkih komentarjev je po predstavitvi ugotovitev iz ankete pred zbranimi v nekdanjem dijaškem domu povedal le župan Gašper Uršič. Menil je, da je vsaj polovica nanizanih problemov že v fazi reševanja ter dodal, da imajo v Cerknem le 45 % gradbenih parcel pozidanih. Omenil je tudi možnost, da bi za nepozidane gradbene parcele določili davke in s tem lastnike spodbudili k prodaji parcel zainteresiranim investitorjem za gradnjo stanovanjski hiš.
Strokovni sodelavci inštituta bodo na podlagi podatkov iz ankete napisali Lokalni program za mlade, ki naj bi zajel ukrepe na področju mladinskih politik do leta 2025. Pripravljavci naj bi dokument izdelali v mesecu februarju in potem naj bi ga župan v obravnavo predložil občinskim svetnikom, ki bodo o gradivu razpravljali in odločali. Pravo težo pa mu bodo lokalni določevalci dali šele ob sprejemanju občinskih proračunov, saj bodo ukrepi brez virov za pokrivanje stroškov le prijazen spisek želja.

Inštitut za mladinsko politiko je neprofitni zasebni zavod s sedežem v Ajdovščini. Usmerjen je v analizo področja mladine v kontekstu družbenega dogajanja z namenom oblikovanja mladim prijaznejšega okolja za življenje in razvoj.

Sodelavci inštituta so izdelali že več Lokalnih programov za mlade. Med njihovimi naročniki so občine Žalec, Krško, Maribor, Cerkno in druge.